Romin Intro

„nerastné bohatstvo krajiny a jeho udržateľné využívanie je v záujme všetkých občanov Slovenska a jeho rozvoja“

"der Reichtum an Bodenschätzen und dessen nachhaltige Nutzung sind im Interesse aller Bürger der Slowakei und der Entwicklung"

"the mineral wealth of a country and its sustainable use is in the interest of all citizens of Slovakia and its development"

„využívanie nerastných surovín sa dá realizovať aj ekologicky prijateľným a dlhodobo udržateľným spôsobom“

"Abbau und Nutzung von Bodenschätzen kann auf eine ökologisch annehmbare Weise und nachhaltig erfolgen"

"the extraction and use of raw minerals can also be done in an ecologically acceptable and long-term sustainable way"

„s ťažbou a spracovaním bentonitu je priamo spojených niekoľko stoviek pracovných miest priamo v regióne Žiar nad Hronom a okolie“

"mit dem Abbau und der Verarbeitung von Bentonit sind direkt Hunderte Arbeitsplätze direkt in der Region Žiar nad Hronom und Umgebung verbunden"

"several hundred jobs are directly linked with the extraction of bentonite directly in the region of Žiar nad Hronom and its surroundings"

„bentonit je ekologická surovina, významná a potrebná pre niekoľko odvetví priemyslu a humánneho využitia“

"Bentonit ist ein ökologischer Rohstoff, bedeutsam und erforderlich für mehrere Industriezweige, Umweltschutz und Humannutzung"

"bentonite is an ecological raw material, important and necessary for several branches of industry, environmental protection and human use"

„naše výrobky sú vyrobené z bentonitu vyťaženého na Slovensku“

"....der dominante Anteil des von uns gewonnenen Bentonits wird in der Slowakei in Form von Endprodukten verarbeitet"

"....the dominant share of the bentonite we extract is processed into the form of final products in Slovakia"

Presentation

There are significant deposits of bentonite within Europe, including in the Kremnické vrchy region, . Bentonite extracted from these deposits are processed by ROMIN Slovakia spol. Ltd.. We produce high-quality...


more information

home

Careers

ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o., Kopernica 225, 967 01 Kremnica WE ARE RECRUITING FOR WORKPLACES in Žiar nad Hronom and in Kopernica: Forklift operators, production line operators and Worker in production. We offer: Basic salary starting at 4-€...


more information

Firmenvorstellung

In der Region rund um Kremnica gibt es bedeutende Bentonitlagerstätten. Der mineralische Rohstoff wird von Romin Slovakia schonend verarbeitet und für verschiedenste Anwendungen aufbereitet. Eine nachhaltige Produktion, hohe internationale...


mehr informationen

home

Offene Stellen

Spoločnosť ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o., Kopernica 225, 967 01 Kremnica PRIJME NA PRACOVISKÁ v Žiari nad Hronom a v Kopernici: Operátora vysokozdvižného vozíka a výrobnej linky a Robotníka/Robotníčku vo výrobe. Ponúkame: Základná zložka mzdy 4,-€...


mehr informationen

Predstavenie

V regióne Kremnických vrchov sa nachádzajú významné ložiská bentonitu v rámci Európy. Bentonit vyťažený z týchto ložísk spracúva spoločnosť ROMIN Slovakia spol. s r.o. priamo v tejto lokalite. Hlavným výrobným programom je produkcia kvalitných...


viac informácií

home

Kariéra

Spoločnosť ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o., Kopernica 225, 967 01 Kremnica PRIJME NA PRACOVISKÁ v Žiari nad Hronom a v Kopernici: Operátora vysokozdvižného vozíka a výrobnej linky a Robotníka/Robotníčku vo výrobe. Ponúkame: Základná zložka mzdy 4,-€...


viac informácií